Giải bài 82 trang 108 SBT toán 10 – Cánh diều>

Đề bài Cho tam giác ABC và đường thẳng d không có điểm chung với bất kì cạnh nào của tam giác. M là điểm thay đổi trên đường thẳng d. Xác định vị trí của M sao cho biểu thức (left| {overrightarrow {MA}  + overrightarrow {MB}  + overrightarrow {MC} } right|) đạt giá trị […]
Hoc tap online
Author: admin