Dùng các kí hiệu để viết lại mệnh đề sau và viết mệnh đề phủ định của nó: Q: “Với mọi số thực thì bình phương của nó là một số không âm”

Câu hỏi: Dùng các kí hiệu để viết lại mệnh đề sau và viết mệnh đề phủ định của nó: Q: “Với mọi số thực thì bình phương của nó là một số không âm” A. Q:∀x ∈ R, x2 ≥ 0 mệnh đề phủ định là Q: ∀x ∈ R, x2 < 0 B. Q:∃x ∈ R, x2 ≥ 0 mệnh đề phủ định là   : Q: ∃x ∈ R, x2 < 0 C. Q: ∀x …
Hoc tap online
Author: admin