Làm tròn số 26 358 đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn.

Câu hỏi: Làm tròn số 26 358 đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn. Trả lời: Số 26 358 gần với số 26 360 hơn số 26 350 Vậy khi làm tròn số 26 358 đến hàng chục, ta được số 26 360.   Số 26 358 gần với số 26 400 …
Hoc tap online
Author: admin