Diện tích toàn phần của hình lập phương cạnh 1,5dm là 9dm2. Đúng hay sai?

Câu hỏi: Diện tích toàn phần của hình lập phương cạnh 1,5dm là 9dm2. Đúng hay sai? A. Đúng B. Sai Đáp án chính xác Trả lời: Diện tích toàn phần của hình lập phương là: (1,5×1,5)×6=13,5(dm2) Vậy phát biểu diện tích toàn phần của hình lập phương cạnh 1,5dm là 9dm2 là sai. Đáp án B …
Hoc tap online
Author: admin