Con hãy chọn đáp án đúng nhất:

Câu hỏi: Con hãy chọn đáp án đúng nhất: A. Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho B. Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một …
Hoc tap online
Author: admin