Diện tích tam giác có ba cạnh lần lượt là 3,2 và 1 là:

Câu hỏi: Diện tích tam giác có ba cạnh lần lượt là 3,2 và 1 là: A. 22; Đáp án chính xác B. 3; C. 32; D. 62 Trả lời: Hướng dẫn giải Đáp án đúng là: A Nửa chu vi tam giác có độ dài ba cạnh 3,2, 1 là: p=3+2+12  Diện tích tam giác theo công thức Heron …
Hoc tap online
Author: admin