Điền đáp án đúng vào ô trống:Tính diện tích hình thang có độ dài hai cạnh đáy lần lượt là 25dm 4cm và 29dm 3mm; chiều cao là 2dm 3mm. Diện tích hình thang đó là … cm2 (viết kết quả gọn nhất)

Câu hỏi: Điền đáp án đúng vào ô trống:Tính diện tích hình thang có độ dài hai cạnh đáy lần lượt là 25dm 4cm và 29dm 3mm; chiều cao là 2dm 3mm. Diện tích hình thang đó là … cm2 (viết kết quả gọn nhất) Trả lời: Đổi 25dm 4cm = 254cm29dm 3mm = 290,3cm2dm …
Hoc tap online
Author: admin