Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ sau, các khẳng định sau khẳng đinh nào là đúng?

Câu hỏi: Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ sau, các khẳng định sau khẳng đinh nào là đúng? A. Hàm số đạt cực tiểu tại A(-1; -1) và cực đại tại B(1; 3) B. Hàm số có giá trị cực đại bằng 1 C. Hàm số đạt giá trị …
Hoc tap online
Author: admin