Điền đáp án đúng vào ô trống: Giá thứ nhất có 1836 quyển sách. Giá thứ hai có 2185 quyển sách. Vậy cả hai giá có tất cả … quyển sách.

Câu hỏi: Điền đáp án đúng vào ô trống: Giá thứ nhất có 1836 quyển sách. Giá thứ hai có 2185 quyển sách. Vậy cả hai giá có tất cả … quyển sách. Trả lời: Cả hai giá có tất cả số quyển sách là: 1836+2185=4021 (quyển sách) Đáp số: 4021 quyển sách Vậy số …
Hoc tap online
Author: admin