Cho hình vẽ như bên dưới:Trong tam giác MNP, MK là chiều cao tương ứng với:

Câu hỏi: Cho hình vẽ như bên dưới:Trong tam giác MNP, MK là chiều cao tương ứng với: A. Cạnh MN B. Cạnh NP Đáp án chính xác C. Cạnh MP D. Cạnh KN Trả lời: Hình tam giác MNP có MK vuông góc với NP, do đó MK là chiều cao tương ứng với …
Hoc tap online
Author: admin