Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:Một kho gạo có 245,3 tấn gạo. Người ta đã lấy ra 1100 số gạo trong kho. Vậy người ta đã lấy ra … tấn gạo.(Ghi chú: viết đáp án ở dạng gọn nhất)

Câu hỏi: Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:Một kho gạo có 245,3 tấn gạo. Người ta đã lấy ra 1100 số gạo trong kho. Vậy người ta đã lấy ra … tấn gạo.(Ghi chú: viết đáp án ở dạng gọn nhất) Trả lời: Người ta đã lấy ra số tấn gạo là:245,3 : 100 = …
Hoc tap online
Author: admin