(De THPT Toan 2023) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ (Oxy) Cho hai đt ({Delta _1}) và ({Delta _2}) lần lượt có phương

Câu hỏi: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ (Oxy) Cho hai đường thẳng ({Delta _1}) và ({Delta _2}) lần lượt có phương trình: (x – 2y + 1 = 0) và (x – 2y + 4 = 0), điểm (Ileft( {2;1} right).) Phép vị tự tâm (I) tỉ số (k) biến đường thẳng …
Hoc tap online
Author: admin