(De THPT Toan 2023) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A. Cạnh là AC = a, (BC = asqrt 5 ).

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A. Cạnh AC = a, (BC = asqrt 5 ). Mặt phẳng (SAB) vuông góc mặt phẳng đáy và tam giác SAB đều. Gọi K điểm thuộc cạnh SC sao cho SC = 3SK. Tính khoảng cách (d) giữa hai đường …
Hoc tap online
Author: admin