(De THPT Toan 2023) Tìm số các chỉnh hợp chập (k) của một tập hợp gồm (n) phần tử ((1 le k le n).)

Câu hỏi: Tìm số các chỉnh hợp chập (k) của một tập hợp gồm (n) phần tử ((1 le k le n).)  A. (A_n^k = C_n^k.left( {n – k} right)!).  B. (A_n^k = C_n^k.k!).  C. (A_n^k = frac{{k!}}{{left( {k – n} right)!}}).  D. (A_n^k = frac{{k!left( {n – k} right)!}}{{n!}}).  Lời giải tham khảo: Đáp …
Hoc tap online
Author: admin