ĐỀ THI THỬ SỐ 3- Math.VN (17/1/2010)

I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 ĐIỂM)
Câu 1 (2 điểm)
Cho hàm số y=\frac{4x+3}{1-2x} .
1, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số .
2, Chứng minh rằng tồn tại một phép đối xứng trục biến (C) thành chính nó .

Câu 2 (2 điểm)
1, Giải phương trình : 3cotx-tanx=8\sin (x-\frac{8\pi }{3}).
2, Giải bất phương trình :  tex.

Câu 3 (1 điểm)
Tính tích phân I=\int_0^{\frac{\pi }{2}} \frac{e^x sin x}{1+\sin  2x}dx.

Câu 4 (1 điểm)
Cho tứ diện gần đều ABCD (có các cặp cạnh đối bằng nhau) và mặt phẳng (\alpha ) luôn song song với ABCD . Tìm vị trí của (\alpha ) để (\alpha ) chia tứ diện thành hai phần có thể tích bằng nhau .

Câu 5 (1 điểm) .
Cho các số dương a,b,c. Chứng minh rằng
\frac{2\sqrt{3}a}{\sqrt{(a+b)(a+c)}}+\frac{6b}{\sqrt{(b+a)(b+c)}}+\frac{6c}{\sqrt{(c+a)(c+b)}}\le   5\sqrt{3}.

II . PHẦN RIÊNG (Thí sinh chỉ làm một trong hai phần A hoặc B)
PHẦN A
Câu 6a (2 diểm)
1,Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho đường thẳng \Delta : x+y-2=0 và đường tròn (T)  : x^2+y^2-2x+2y-7=0. Chứng minh rằng \Delta cắt (T) tại hai điểm phân biệt A, B và tìm toạ độ điểm C trên (T) sao cho tam giác ABC có diện tích bằng (3+\sqrt{2})\sqrt{7} .
2, Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho đường thẳng d: {(z=1+t,),(y=2t,),(z=-1-t,.):}. Viết phương trình mặt phẳng (\alpha ) chứa d sao cho khoảng cách từ điểm M(2;0;1) đến (\alpha ) bằng 2 .
Câu 7a (1 điểm) .
Cho các số phức p,q (q\ne 0) . Chứng minh rằng nếu các nghiệm của phương trình x^2+px+q^2=0 có môđun bằng nhau thì \frac{p}{q} là số thực .
PHẦN B
Câu 6b (2 diểm)
1, Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hai điểm A(1;-1)B(4;3) .Tìm toạ độ các điểm CD sao cho ABCD là hình vuông .
2,Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho đường thẳng \Delta :\frac{x-1}{-1}=\frac{y}{2}=\frac{z+1}{1} và mặt phẳng (\alpha ) :  x+2y-2z-1=0. Viết phương trình mặt phẳng (\beta ) chứa \Delta và tạo với (\alpha ) một góc nhỏ nhất .

Câu 7b (1 diểm) .

Giải phương trình : (\sqrt{1+x^2}+x)^{log _2009 2010}-(\sqrt{1+x^2}-x)^{log _2010   2009}+2x=0.

……………………………Hết ……………………..