Đề thi mẫu HK1 Toán lớp 4 – số 7

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1. Số gồm: năm mươi triệu, năm mươi nghìn và năm mươi viết là: A. 50 500 500                      B. 50 050 050 C. 50 005 005                      D. 50 500 050 Câu […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin