Đề thi mẫu HK1 Toán lớp 4 – số 6

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : Câu 1. Số tự nhiên lớn nhất có năm chữ số khác nhau là: A. 90000                                      B. 99999 C. 98765          […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin