Đề thi giữa HK1 môn Toán 7 KNTT năm 2022-2023 Trường THCS Trần Phú

  Câu 1: Tập hợp số hữu tỉ được kí hiệu là A. N B. Z C. Q D. R Câu 2: Phân số biểu diễn số hữu tỉ -0,6 là: A. (dfrac{6}{{10}})     B. (dfrac{{ – 6}}{1})   C. (dfrac{{ – 12}}{{10}})   D. (dfrac{{18}}{{ – 30}})    Câu 3: Kết quả của phép tính: (left( …
Hoc tap online
Author: admin