Đề thi giữa HK1 môn Toán 10 năm 2021-2022 – Số 1

Các bạn học sinh ôn tập – Đề thi giữa HK1 môn Toán 10 năm 2021-2022 – Số 1 ================ Câu 1: Tìm tập hợp các số x để mệnh đề (exists x inmathbb{R}:x + frac{1}{2} > 3 + 2x) đúng: A. (x < – frac{5}{2}) B. (x = – frac{5}{2}) C. (x > –…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin