[Đề GK1-Toán 8] Cho hình vuông MNPQ, khẳng định nào sau đây đúng?

Câu hỏi: Cho hình vuông MNPQ, khẳng định nào sau đây đúng? A. MN và PQ song B. MN và NP song song C. MQ và PQ song song D. MN và MQ song song Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Trong hình vuông MNPQ có hai cặp cạnh đối song song với nhau là: + MN và PQ. + MQ và NP ⇒ Đáp án A đúng. …
Hoc tap online
Author: admin