[Đề GK1-Toán 12] Xác định hình lập phương có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

Câu hỏi: Hình lập phương có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? A. 8 B. 7 C. 9 D. 6 Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Xét khối lập phương ABCD.A’B’C’D’  Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA  M’, N’, P’, Q’ lần lượt là …
Hoc tap online
Author: admin