[Đề GK1-Toán 12] Thực hiện tính thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a

Câu hỏi: Tính thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a A. ({frac{{sqrt 2 }}{4}{a^3}{mkern 1mu} })  B. ({frac{{sqrt 2 }}{3}{a^3}})  C. ({frac{{sqrt 3 }}{2}{a^3}{mkern 1mu} })  D. ({frac{{sqrt 3 }}{4}{a^3}})  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D Thể tích khối lăng trụ tam giác đều …
Hoc tap online
Author: admin