[Đề GK1-Toán 12] Thể tích khối bát diện đều có cạnh là bằng a  

Câu hỏi: Thể tích khối bát diện đều có cạnh bằng a   A. ({frac{{{a^3}sqrt 2 }}{3}})  B. ({frac{{{a^3}sqrt 2 }}{6}})  C. ({frac{{{a^3}sqrt 3 }}{4}})  D. ({frac{{{a^3}sqrt 3 }}{8}})  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Thể tích khối bát diện đều (V = 2{V_{S.ABCD}}) Gọi (O = AC cap BD Rightarrow SO bot left( …
Hoc tap online
Author: admin