[Đề GK1-Toán 11] Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm (A(0;5)). Hãy tìm tọa độ ảnh A’ của điểm A qua phép quay tâm O góc quay (90^circ ).

Câu hỏi: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm (A(0;5)). Tìm tọa độ ảnh A’ của điểm A qua phép quay tâm O góc quay (90^circ ). A. (A’left( {5; – 5} right))     B. (A’left( {5;0} right))    C. (A’left( { – 5;0} right))     D. (A’left( {0; – 5} right)) Lời giải tham khảo: …
Hoc tap online
Author: admin