[Đề GK1-Toán 11] Tìm tất cả các nghiệm của phương trình (2{cos ^2}x – sqrt 3 sin 2x = 3) là:

Câu hỏi: Tất cả các nghiệm của phương trình (2{cos ^2}x – sqrt 3 sin 2x = 3) là: A. (x = dfrac{pi }{3} + k2pi left( {k in mathbb{Z}} right))  B. (x =  – dfrac{pi }{6} + kpi left( {k in mathbb{Z}} right))  C. (x = dfrac{pi }{6} + kpi left( {k in mathbb{Z}} …
Hoc tap online
Author: admin