[Đề GK1-Toán 10] Cho bất phương trình x – 3y – 1 ≤ 0. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Câu hỏi: Cho bất phương trình x – 3y – 1 ≤ 0. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: A. Bất phương trình đã cho chỉ có một nghiệm duy nhất; B. Bất phương trình đã cho vô nghiệm; C. Bất phương trình đã cho luôn có vô số nghiệm;  D. Bất …
Hoc tap online
Author: admin