[Đề GK1-Toán 10] Hình vẽ sau biểu diễn miền nghiệm (phần không bị gạch) của bất phương trình bậc nhất hai ẩn nào?

Câu hỏi: Hình vẽ sau biểu diễn miền nghiệm (phần không bị gạch) của bất phương trình bậc nhất hai ẩn nào? A. x + 2y – 2 > 0  B. 3x + y – 2 < 0  C.  x – 2y + 1 < 0  D. x + 3y > 0  Lời giải tham …
Hoc tap online
Author: admin