Đạo hàm của hàm số y=xsinx23 là

Câu hỏi: Đạo hàm của hàm số y=xsinx23 là A. y‘=23xsinx−13. B. y‘=23xsinx−13.sinx+xcosx. Đáp án chính xác C. y‘=23.sinx+xcosxx2sin2x3. D. y‘=23xsinx−13.cosx.  Trả lời: Ta có: y‘=23xsinx23−1.xsinx‘=23x−sinx−13.sinx+xcosx.  Chọn B. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin