Điền số thích hợp vào ô trống: Từ bốn chữ số 0, 4, 5, 7 có thể viết được … số có ba chữ số khác nhau và chia hết cho 2.

Câu hỏi: Điền số thích hợp vào ô trống: Từ bốn chữ số 0, 4, 5, 7 có thể viết được … số có ba chữ số khác nhau và chia hết cho 2. Trả lời: Để lập được số chia hết cho 2 thì các số đó phải có chữ số tận cùng là 0;2;4;6;8.Do đó các …
Hoc tap online
Author: admin