Có 5 mẫu xe máy được đánh số từ 1 đến 5. Số lượng khách hàng mua các mẫu xe đó trong tháng 6 được thống kê bằng bảng sau: Mẫu 1 2 3 4 5 Số lượng 30 25 41 27 45 Tính số lượng xe trung bình khách hàng mua trong tháng 6.

Câu hỏi: Có 5 mẫu xe máy được đánh số từ 1 đến 5. Số lượng khách hàng mua các mẫu xe đó trong tháng 6 được thống kê bằng bảng sau: Mẫu 1 2 3 4 5 Số lượng 30 25 41 27 45 Tính số lượng xe trung bình khách hàng mua trong …
Hoc tap online
Author: admin