(Chuyên Lam Sơn 2022) Có bao nhiêu số nguyên dương (m) để phương trình (mleft( {{e^x} – 1} right) cdot ln (mx + 1) + 2{e^x} = {e^{2x}} + 1) có 2 nghiệm phân biệt không lớn hơn 5.

Câu hỏi: (Chuyên Lam Sơn 2022) Có bao nhiêu số nguyên dương (m) để phương trình (mleft( {{e^x} – 1} right) cdot ln (mx + 1) + 2{e^x} = {e^{2x}} + 1) có 2 nghiệm phân biệt không lớn hơn 5. A. (26.) B. 27. C. (29.) D. 28. Lời giải: Xét phương trình (mleft( […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin