Chứng minh rằng với mọi góc x ( 0° ≤ x ≤ 90°), ta đều có: tan2x = (frac{{{{sin }^2}{rm{x}}}}{{{{cos }^2}{rm{x}}}}) ( x ≠ 90°);

Câu hỏi: Chứng minh rằng với mọi góc x ( 0° ≤ x ≤ 90°), ta đều có: tan2x = (frac{{{{sin }^2}{rm{x}}}}{{{{cos }^2}{rm{x}}}}) ( x ≠ 90°); Trả lời: Lời giải Ta có: tanx = (frac{{sin {rm{x}}}}{{cos {rm{x}}}}) ⇒ tan2x = (frac{{{{sin }^2}{rm{x}}}}{{{{cos }^2}{rm{x}}}})( x ≠ 90°). (ĐPCM) ====== **** mời các bạn xem câu …
Hoc tap online
Author: admin