Cho hai số phức [{z_1},{z_2}] thỏa mãn [left| {{z_1} + 2 – i} right| = 2] và [{z_2} = i{z_1}]. Tập hợp điểm biểu diễn số phức [w = {z_1} – {z_2}] trên mặt phẳng tọa độ là đường tròn có tâm:

Câu hỏi: Cho hai số phức [{z_1},{z_2}] thỏa mãn [left| {{z_1} + 2 – i} right| = 2] và [{z_2} = i{z_1}]. Tập hợp điểm biểu diễn số phức [w = {z_1} – {z_2}] trên mặt phẳng tọa độ là đường tròn có tâm: A. [Ileft( {1; – 3} right).]                           B. [left( { – …
Hoc tap online
Author: admin