Chứng minh rằng hàm số (y = {x^4} – 6{x^2} + 4x + 6) luôn luôn có 3 cực trị đồng thời gốc toạ độ O là trọng tâm của tam giác tạo bởi 3 đỉnh là 3 điểm cực trị của đồ thị hàm số.

Xét hàm số (y = {x^4} – 6{x^2} + 4x + 6). Tập xác định: (D = mathbb{R}). Ta có (y’ = 4{x^3} – 12x + 4)( = 4left( {{x^3} – 3x + 1} right)) ; (y’ = 0)( Leftrightarrow {x^3} – 3x + 1 = 0). Xét hàm số (gleft( x right) = {x^3} – […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin