Cho hàm số (f(x)) liên tục trên (left( {0; + infty } right)), thỏa mãn (3x.fleft( x right) – {x^2}.{f’}left( x right) = 2{f^2}left( x right),f(x) ne 0) với (x in left( {0; + infty } right)) và (f(1) = frac{1}{2}). Gọi (M), (m) lần lượt là giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = f(x)) trên đoạn (left[ {1;2} right]). Tính (M + m).

Câu hỏi: Cho hàm số (f(x)) liên tục trên (left( {0; + infty } right)), thỏa mãn (3x.fleft( x right) – {x^2}.{f’}left( x right) = 2{f^2}left( x right),f(x) ne 0) với (x in left( {0; + infty } right)) và (f(1) = frac{1}{2}). Gọi (M), (m) lần lượt là giá trị…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin