Chọn đáp án đúng:Các phân số như thế nào gọi là phân số thập phân?

Câu hỏi: Chọn đáp án đúng:Các phân số như thế nào gọi là phân số thập phân? A. Phân số có mẫu số là các số tự nhiên khác 0 B. Phân số có tử số là 10; 100; 1000;… C. Phân số có mẫu số là 10; 100; 1000;… Đáp án chính xác D. Phân …
Hoc tap online
Author: admin