Cho tứ diện SABC. Đặt SA→=a→,SB→=b→,SC→=c→ . Gọi M là trung điểm của SA, N là điểm trên cạnh BC sao cho NC=3NB . Phân tích vectơ MN→  theo ba vectơ a→,b→  và c→  ta được

Câu hỏi: Cho tứ diện SABC. Đặt SA→=a→,SB→=b→,SC→=c→ . Gọi M là trung điểm của SA, N là điểm trên cạnh BC sao cho NC=3NB . Phân tích vectơ MN→  theo ba vectơ a→,b→  và c→  ta được A. MN→=−12a→+34b→+14c→ B. MN→=12a→+34b→+14c→ Đáp án chính xác C. MN→=−12a→+34b→−14c→ D. MN→=12a→−34b→+14c→ Trả lời: Chọn đáp án B …
Hoc tap online
Author: admin