Cho tam giác đều ABC. Gọi M,N,P tương ứng là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Chứng minh MNP là tam giác đều.

Câu hỏi: Cho tam giác đều ABC. Gọi M,N,P tương ứng là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Chứng minh MNP là tam giác đều. Trả lời: Ta có: M là trung điểm của BCN là trung điểm của AC nên MN là đường trung bình của Δ ABC ⇒ MN = 1/2 …
Hoc tap online
Author: admin