Có bao nhiêu số nguyên tố x thỏa mãn 50 < x < 60?

Câu hỏi: Có bao nhiêu số nguyên tố x thỏa mãn 50 < x < 60? A. 2                                 Đáp án chính xác B. 8                                  C. 5                                     D. 4 Trả lời: Các số x thỏa mãn 50 < x < 60 là 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59 Trong đó các số nguyên tố là 53; 59. Vậy có …
Hoc tap online
Author: admin