Cho tam giác đều ABC. Góc quay của phép quay tâm A biến B thành C là

Câu hỏi: Cho tam giác đều ABC. Góc quay của phép quay tâm A biến B thành C là A. φ=30° B. φ=90° C. φ=−30° D. φ=60° hoặc  φ=−60° Đáp án chính xác Trả lời: Chọn D ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin