Cho tam giác ABC vuông tại A. AB = 7,5 cm; BC = 12,5 cm.           a) Tính diện tích tam giác ABC.          b) Lấy điểm M trên cạnh AB sao cho AM : MB = 1 : 2. Từ M kẻ đường thẳng song song với BC cắt trung tuyến AF tại E và cắt cạnh AC tại N. Chứng minh E là trung điểm của MN.          c) Gọi G, H lần lượt là trung điểm của MC, BN. Chứng minh EGFH là hình chữ nhật và tính diện tích của nó.

Câu hỏi: Cho tam giác ABC vuông tại A. AB = 7,5 cm; BC = 12,5 cm.           a) Tính diện tích tam giác ABC.          b) Lấy điểm M trên cạnh AB sao cho AM : MB = 1 : 2. Từ M kẻ đường thẳng song song với BC cắt trung tuyến AF tại …
Hoc tap online
Author: admin