Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn  MA→=MB→+MC→. Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu hỏi: Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn  MA→=MB→+MC→. Khẳng định nào sau đây đúng? A. Ba điểm C, M, B thẳng hàng B. AM là phân giác trong của góc BAC^ C. A, M và trọng tâm tam giác ABC thẳng hàng Đáp án chính xác D. AM→+BC→=0→ Trả lời: Gọi I, G lần lượt là trung điểm BC và trọng tâm tam giác ABC. Vì I là trung …
Hoc tap online
Author: admin