Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức z=2+i2 là điểm nào dưới đây?

Câu hỏi: Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức z=2+i2 là điểm nào dưới đây? A. P(3; 4) Đáp án chính xác B. M(5; 4) C. N(4; 5) D. Q(4; 3) Trả lời: Phương pháp: – Thực hiện phép khai triển hàng đẳng thức tìm số phức z – Cho số phức z=x+yix,y∈ℝ⇒Mx;y là …
Hoc tap online
Author: admin