Cho tam giác ABC cân tại A, có A^=400, đường trung trực của AB cắt BC tại D. Tính CAD^

Câu hỏi: Cho tam giác ABC cân tại A, có A^=400, đường trung trực của AB cắt BC tại D. Tính CAD^ A. 300 Đáp án chính xác B. 450 C. 600 D. 400 Trả lời: ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin