Kết quả của phép tính 34. 6 – [131 – (15 – 9)2] là:

Câu hỏi: Kết quả của phép tính 34. 6 – [131 – (15 – 9)2] là: A.319      B.931      C.193      D.391 Đáp án chính xác Trả lời: Ta có: 34. 6 – [131 – (15 – 9)2] = 34. 6 – [131 – 62]= 81 . 6 – [131 – 36] = 81 . 6 – …
Hoc tap online
Author: admin