Cho phương trình m2x+6=4x+3m. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình đã cho có nghiệm.

Câu hỏi: Cho phương trình m2x+6=4x+3m. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình đã cho có nghiệm. A. m = 2. B. m ≠ −2. Đáp án chính xác C. m ≠ −2 và m ≠ 2. D. m ∈ R. Trả lời: Phương trình viết lại m2–4x=3m–6Phương trình đã cho vô nghiệm khi m2−4=03m−6≠0⇔m=±2m≠2⇔m=−2Do …
Hoc tap online
Author: admin