Điền số thích hợp vào ô trống:Từ năm … đến năm … là thế kỷ hai mươi.

Câu hỏi: Điền số thích hợp vào ô trống:Từ năm … đến năm … là thế kỷ hai mươi. Trả lời: Ta có cách xác định các thế kỉ:- Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ một (thế kỉ I).- Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ hai (thế kỉ II).  – Từ năm 201 đến năm 300 là thế kỉ ba (thế …
Hoc tap online
Author: admin