Cho hình vẽ, biết EFP^=47o. Hai đường thẳng MN và PQ song song với nhau khi:

Câu hỏi: Cho hình vẽ, biết EFP^=47o. Hai đường thẳng MN và PQ song song với nhau khi: A. MEF^ = 133° B. MEI^ = 47° C. IEN^ = 133° D. Cả A,B,C đều đúng Đáp án chính xác Trả lời: ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin