Cho hình thang vuông ABCD tại A và D. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AD, BC. Chứng minh:a) DAFD cân tại F; b) BAF^=CDF^.

Câu hỏi: Cho hình thang vuông ABCD tại A và D. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AD, BC. Chứng minh:a) DAFD cân tại F; b) BAF^=CDF^. Trả lời: a) Ta có È là đường trung bình của hình thang ABCD.Þ EF//AB.Suy ra EF ^ ADKhi đó EF vừa trung tuyến, vừa là đường …
Hoc tap online
Author: admin