1. Cho đường thẳng xy và hai điểm A, B thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ xy. Dựng điểm M thuộc xy sao cho AMx^=2BMy^2. Giải bài toán trên trong trường hợp A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ xy.

Câu hỏi: 1. Cho đường thẳng xy và hai điểm A, B thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ xy. Dựng điểm M thuộc xy sao cho AMx^=2BMy^2. Giải bài toán trên trong trường hợp A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ xy. Trả lời: 1. Phân tích. Qua A vẽ đường …
Hoc tap online
Author: admin